తెలుగు నవలలు పుస్తకాలు

Barrister Parvateesam Novel – Read | Download | About

Barrister Parvateesam – Synopsis:

Barrister Parvateesam is the most humorous novel ever, written by Mokkapati Narasimha Shastry in the year 1924. This work is regarded as one of the best-written novels in India.  I know this novel because of my 10th class studied in Andhra Pradesh.  The State Govt. Education Board included this novel in Telugu subject (Non-detail).  It’s a popular novel even before including in the Telugu subject book as it was written in 1924.

Barrister Parvateesam – Synopsis:

         This novel consists of 3 parts.  The first part is about how Parvateesam goes England from his village (Narsapuram), The second part is about his life in England and the last part is about his return from England to his hometown and the things he did after his Barrister.
A village guy, who don’t know anything except his village and Telugu language want to do Barrister.  For that, he wants to go England.  Without saying anything to his family, he secretly prepares and starts to go England from his native village Narsapuram (West Godavari Dist. of Andhra Pradesh).  From the beginning, he faces many problems as he is not aware of anything.  That makes humor.  His thinking, his behavior, his talks, his ideology and the way people treats him makes you laugh every moment.  Perhaps, this is the best ever humorous book I’ve ever read, in any language.  I personally suggest everyone who knows Telugu language and loves humorous novels to read this book before his/her death.  MUST READ!

బహుశా తెలుగువారిని హాస్యంలో ముంచెత్తిన తొలి తెలుగు నవల ఇదేకాబోలు (Barrister Parvateesam). బ్రిటీషు పాలనాకాలంలో పార్వతీశం అనే బొత్తిగా లోకం తెలియని, గట్టిగా తనఊరు దాటి పక్కఊరికి కూడావెళ్ళని ఒక పల్లెటూరికుర్రాడు,  బారిష్టరు చదవడానికి ఏకంగా ఇంగ్లండు వెళ్ళడానికి ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా ప్రయాణంకట్టడం, ఆ క్రమంలో అతని పాట్లు అమాయకత్వం చదివేవారిని కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి. సాతాళించిన శెనగలు కొనుక్కుని తింటూ పడవలో నరసాపురం నుంచీ తణుకు బయలుదేరినదగ్గర్నుంచీ, స్టీమరులోంచి కుడికాలు ముందుపెట్టి ఇంగ్లండులో కాలుమోపేవరకూ తన అమాయకత్వంతో, తెలిసీతెలియని మొండిధైర్యంతో  మనల్ని పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్విస్తాడు.

Barrister Parvateesam – Download PDF:

Barrister Parvateesam – Read Online PDF:

Note: To get Aavo Blog updates, join our Telegram and WhatsApp channels - http://bit.ly/aavowtsapp, http://t.me/aavoblog

Leave a Comment